Novas da vita surselva

Cordial beinvegni silla pagina d' internet dalla vita surselva. Ei fa plascher a nus d' astgar beneventar Vus cheu e giavischein a Vus bien divertiment.

Neu bei der vita surselva